آیین نامه ی انظباطی و کیفری برای اردوگاه زندانیان
دوشنبه 10 آبان‌ماه سال 1389

آیین نامه ی انظباطی و کیفری اردوگاه داخائو برای  زندانیان

(گزیده)


  • پیش گفتار
  • طبق مقررات اجرایی درون اردوگاه برای حفظ نظم و قانون،مقررات زیر برای منطقه ی اردوگاه کار اجباری داخائو تجویز می شود.
  • تمام زندانیان از لحظه ی ورود به اردوگاه تا وقتی که  آزاد می گردند مشمول این مقررات می شوند.
  • اختیارات اجرایی انظباطی به فرمانده واگذار و او در اجرای مقررات تجویزی در برابر رئیس پلیس سیاسی مسئول است.
  • شکیبایی نشانه ی سستی است.بنابر این هرگاه و هرجا منافع کشور ایجاب کند،بی ملاحظه اقدام خواهد شد.شهروند خوش رفتاری که تحریک شده باشد مشمول مجازتی که در این مقررات کیفری آمده نمی شود،اما بگذارید تمام بلواگران سیاسی یا روشنفکران با هر گرایشی که دارند،متوجه امر باشند:مواظب باشید گرفتار نشوید و گرنه حلقومتان گرفته خواهد شد و طبق نسخه ی خودتشان ساکت خواهید شد....


 

همان 6

کیفر بازداشته 8 روزه و25 ضربه شلاق پیش و پس از محکومیت شامل حال کسی است که:

1- حرف های نیش دار یا ریشخند آمیز به عضوی از اس.اس ها بزند وعمدا از سلام نظامی مقرر خودداری کند ویا با رفتارش نشان دهد که قصد ندارد از نظم و انضباط پیروی کند.

2- به عنوان ((زندانیان درجه دار)) و سرگروه یا سرگروه کار از اختیارات حافظ نظم عمومی چشم بپوشد و در قبال زندانیان دیگر مدعی حقوق یک فرادست باشد و مزایا را خواه به هنگام کار خواه به طریق دیگر در اختیار زندانیان  همفکر خود بگذارد و مایه ی  نگرانی زندانیانی بشود که با او همفکر نیستند و در مورد آنان گزارش های نادرستی بدهد یا به هر طریق به آن ها آسیب برساند.

همان 7

کیفر بازداشت 14 روزه شامل حال کسی است که :

1- بدون دستور ارشد بند،محل سکونتی را که به او داده شده با دیگری عوض کند و یا همبندی را به این کار برانگیزاند یا دراین مورد او را به فریبد.

2- در بسته های رخت های شستنی که از اردوگا بیرون فرستاده می شود،چیزهای ممنوع و یا اشیایی که در اردوگاه ساخته می شود قرار بدهد و یا آنها را درون رخت و لباس ها و جز این ها بدوزد.

3- به آسایشگاه ها و اقامت گاه ها یا دیگر بناه ها به جز مکان هایی که ورود به آن مقرر شده پا بگذارد یا بیرون برود با از پنجره ها یا دیگر دریچه ها بالا برود.

4- در سکونت گاه ها و آبریزگاه ها یا دیگر جا ها که در آن خطر آتش سوزی وجود دارد سیگار دود کند یا در این مکان چیز های آتش زا بگذارد.هرگاه بر اثر نادیده گرفتن این دستور آتش سوزی سور دهد،با آن مانند مورد خرابکاری رفتار می شود.

همان 8

کیفر بازداشت 14 روزه و 25 ضربه شلاق در آغاز و پایان محکومیت شامل حال کسی است که:

1- بدون نگهبان اردوگاه زندانیان را ترک کند،یا به آن وارد شود،یا بدون اجازه ی لازم به هر ستونی که اردوگاه را ترک می کند بة پیوندد.

2- در نامه ها یا دیگر ارتباط ها از رهبران ناسیونال سوسیالیست وکشور ی حکومت و کارگزاران و یا نهاد ها سخن ناپسند بگوید و رهبران مارکسیست یا لیبرال یا گروه های نوامبر را بستاید ویا از رخدادهای درون اردوگاه اطلاعاتی به فرستد.

3- در محل سکونت یا کیسه ی خوابش چیز های ممنوع و سلاح های برنده یا ضربه زننده نگاه دارد.

همان 9

کیفر بازداشت 21 روزه شامل کسی است که:

هرگونه چیزی را که به دولت تعلق دارد از جای مقرر آن جابه جا کند و عمدا به آن خسارت وارد  نماید و از میان ببرد و تلف کند و تغیرش دهد یا به جز منظور مقرر از آن استفاده کند.فرد یا تمام گروه،اضافه بر هر نوع کیفر، طبق مقتضیات  تاوان پرداز شمرده می شود.

همان 10

کیفر بازداشت 42 روزه یا زندان مجرد دراز مدت شامل کسی است که:

1- در اردوگاه پول جمع کند و برای نقشه های ممنوع خواه بیرون از اردوگاه خواه درون اردوگاه مایه بگذارد یا به هم بندان پول بدهد تا برایش کار بکنند یا سکوت آنها را بخرد.

2- از کمک های مادی صلیب سرخ که برایش فرستاده می شود پول نزد خود داشته باشد  یا پول را میان هم بندان خود تقسیم کند.

3- که خبر های ناشی از کمک های معنوی را به کشیشی برساند ونامه هایی جهت ارسال به او رد کند، یا درصدد بر آید اورا به کار های ممنوع وا دارد.

4- که از نشانه های دولت ناسیونال سوسیالیستی  یا کسانی که به این نشانه های آراسته اند بد گویی کند و به آن ها بی احترامی نماید یا به هر شکلی به آن های بی اعتنا باشد.

همان 11

هرکس که در حین کار و در اقامتگاه و آشپزخانه ها وکارگاه ها و آبریزگاه ها یا استراحتگاه به قصد خرابکاری،کار سیاسی کند و سخنان تحریک کننده بگوید و به این منظور با کس دیگری هم دست بشود و دار و دسته را بیندازد و عمدا وقت تلف کند وبه منظور تبلیغات دشمنانه از بی رحمی ها در اردوگاه کار اجباری  یا بنا های آن خبر های راست و دروغ جمع کند وبگیرد و رد کند وآن ها را برای دیدار کنندگان خارجی نقل نماید یا نهانی به خارج اردوگاه بفرستد یا به هر شکلی دروغ بگوید  وخبر ها را به صورت  کتبی یا شفاهی به زندانیان آزاد شده یا انتقالی بدهد و آن ها را در لباس یا دیگر لوازم پنهان کند و با سنگ یا مانند آن از حصار اردوگاه به بیرون پرتاب کند یا پیام های رمز بنویسد.به علاوه، هرکس به منظور خرابکاری از آسایشگاه و پشت بام ها یا درخت ها بالا برود وبا چراغ یا هر چیز دیگری علامت بدهد یا بکوشد با بیرون تماس بگیرد یا دیگران را به فرار یا بزهکاری برانگیزاند ویا به این منظور راهنمایی کند یا به هر وسیله ای راهنمایی نماید، طبق مفاد قانون انقلاب به عنوان محرک خرابکاری به دار آویخته می شود.

همان12

هرکس به نگهبانی یا عضوی از اس.اس. ها حمله کند و از فرمانبری یا از کار کردن در بیرون،یا در کارگاه ها سر برتابد ودیگران را به منظور شورش به اتکاب چنین اعمالی بر انگیزاند یا وادارشان کند و از سر تمرد ستون یا محل کار را ترک گوید و دیگران را به این کار تشویق کند و شکایت نماید و تشویق کند و شکایت نماید و فریاد بزند وتحریک کند،یا به وقت ر‍ژه یا حین کار پر حرفی کند  به عنوان شورشی در جا تیرباران یا بعدا به دار آویخته می شود.

همان13

هرکس دانسته در اردوگاه واقامتگاه وکارگاه ها و در کارهای بیرون و در آشپزخانه ها و دکان ها و جز این ها باعث آتش سوزی و انفجار و سیلاب یا هرگونه  زیان مادی دیگر بشود.نیز هرکس بر خلافدستور صادره  در حصار سیم خاردار وکابل های فشار خارجی  و جعبه های تقسیم  برق و خط های تلفن  و لوله های آب و دیوار های اردوگاه یا در دیگر تاسیسات که از آن ها برای مقاصد امنیتی استفاده می شود، در تاسیسات گرمازا یا دیگ های بخار یا خودروهای موتوری دستکاری کند، برای این گونه خرابکاری ها کیفر مرگ گریبانش را خواهد گرفت.چنانچه کار از روی ندانم کاری انجام شده باشد،خطا کار به زندان مجرد می افتد.

با موارد مشکوک  به عنوان خرابکاری رفتار می شود.

همان 19

زندان مجرد مشتمل است بر ر‍ژیم آب و نان خشک و خالی و بستر نا هموار.هر چهار روز یک بار به زندانی غذای گرم داده می شود.کار شاق در برگیرنده ی کار بدنی سخت  وخاصه کثیف است که تحت نظر وی‍ژه انجام می شود.

کیفر های متمم دیگر از این قرار است:

مشق کیفری و شلاق و محرومیت از نامه ها و کاهش خوراک و بستر ناهموار و ((تیرک)) وتوبیخ ها و اخطار ها.

تمام کیفر ها در پرونده ی زندانی نوشته می شود.

بازداشت و کار شاق،مدت بازداشت باز دارنده را دست کم هشت هفته می کند.

کیفر متمم دیگر این مدت را دست کم چهار هفته طولانی تر می کند.

زندانیان سلول ها در آینده ی نزدیک از اردوگاه آزد نخواهند شد.

 

فرمانده ی اردوگاه کار اجباری

(امضا) آیکه        

سرتیپ اس.اس.      

 

 

ارسال شده توسط irnali در ساعت 12:07 ق.ظ ا نظر شما (286)
آخرین مطالب ارسالی
 » موفقترین خلبان لوفت وافه و جنگ جهانی دوم
 » پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم
 » 50 میلیون نفر قربانی اهداف گروهی مخفی
 » (به زودی)
 » پروژه ی فوق سری هیتلر
 » آیین نامه ی انظباطی و کیفری برای اردوگاه زندانیان
 » یک سلاح مرگبار
 » داخائو
 » تاثیر تبلیغات نازی ها
 » مستندی کوتاه از چند سرباز آمریکایی که در جنگ حضور داشتند
 » تاثیر تبلیغات نازی ها
 » تاثیر تبلیغات نازی ها
 » در باره ی کامیکازه.سامورایی پرنده
 » سرود ملی آلمان نازی
 » فیلمی از جبهه ی ژاپن
صفحات وبلاگ
???? ????
?????? ???? ??????